Regulamin


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WYNAJMIE SAMOCHODÓW

          

→ OBOWIĄZKI, PAMIETAJ O


► Posiadaniu przy sobie kompletu dokumentów osobistych, dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej samochodu.
► Zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą, zdejmowaniu i zabieraniu ze sobą panela radiowego.
► Starannym zabezpieczeniu poza pojazdem jego dokumentów  i kluczy.
► Systematycznym kontrolowaniu stanu samochodu: poziom płynów  (olej, płyn chłodniczy, hamulcowy, stan i ciśnienie opon).
► Stosowaniu paliwa zgodnego ze specyfikacją – w razie problemu skontaktuj się z Infolinia Techniczną 502 424 424
► Użytkowaniu dróg publicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, po którym podróżujesz – kupowaniu winiet, opłacaniu przejazdów autostradami, stosowaniu się do obowiązujących ograniczeń prędkości, jeździe na włączonych światłach niezależnie od pory dnia. ► Zapinaniu pasów bezpieczeństwa.

 

→ ZABRONIONE JEST


► Palenie papierosów w samochodzie.
► Przewożenie  zwierząt w samochodzie.
► Holowanie samochodu bez zgody "PHU Michalscy Edyta Lechowicz" i holowanie innych pojazdów.
► Przekraczanie dopuszczalnej ładowności.
► Dokonywanie zmian w samochodzie,  których nie autoryzował „PHU Michalscy Edyta Lechowicz”
► Podróżowanie poza granicę Polski bez akceptacji „PHU Michalscy Edyta Lechowicz”. Jeśli planujesz wyjazd za granicę zgłoś to Doradcy.

 

→ CZAS NAJMU WARUNKI


► Przedłużenie o 1 dobę możliwe jest przez telefon 502 424 424
► Przedłużenie o więcej niż 1 dobę  musi być poprzedzone wizytą w dowolnym oddziale „PHU Michalscy Edyta Lechowicz”
► Jeśli samochód nie zostanie zwrócony po upływie 24 godzin od daty zakończenia wynajmu, powiadomimy Policję.
► Samochód wydawany jest z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem powinien być zwrócony.

 

→ SERWIS AWARIE SZKODY


► W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, szkód awarii, zapalenia się kontrolek, skontaktuj się z Infolinią Techniczną  510 082 442
► Jeśli w trakcie wynajmu konieczne będzie wykonanie przeglądu gwarancyjnego, zadzwoń pod numer Infolinii Technicznej  510 082 442   i  postępuj zgodnie ze wskazówkami.
► W razie szkody zawsze dzwoń na Policję oraz na Infolinię Techniczną 510 082 442 i postępuj  zgodnie z uzyskanymi wskazówkami. Szkodę trzeba także zgłosić Ubezpieczycielowi.
► Na czas awarii, likwidacji szkody uzyskasz samochód zastępczy możliwie w klasie nie niższej niż wynajęty samochód zgodnie z Regulaminem.

 

→ UBEZPIECZENIE


► Samochód posiada pełne ubezpieczenie OC. Najemca za dodatkową opłatą może wykupić ubezpieczenie AC.
► Ubezpieczenie nie zadziała gdy: umyślnie uszkodzisz samochód, będziesz prowadził pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,  w stanie nietrzeźwości, po użyciu  i/lub nie zgłosisz prawidłowo szkody do ubezpieczenia. Nie zadziała również jeśli zbiegniesz z miejsca zdarzenia, samochód będzie prowadzony przez osobę nieupoważnioną przez „PHU Michalscy Edyta Lechowicz”, zdarzenie będzie miało miejsce przy przekroczeniu prędkości o więcej niż 30km/godz. Również jeśli skradziony samochód nie był zabezpieczony  w udostępnione urządzenia lub nie dostarczysz kluczyków i/lub dowodu rejestracyjnego. Nie zadziała również, gdy z samochodu zostanie skradzione radio z panelem

 

KARY UMOWNE:


► uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu- 600 PLN
► uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu - 500 PLN
► uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde)- 200 PLN
► złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie- 300 PLN
► złamanie zakazu przewożenia zwierząt- 300 PLN
► zwrot brudnego samochodu- 50 PLN
► zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku- 300 PLN
► uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego- 50 PLN
► uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego- 100 PLN
► bezumowne korzystanie z samochodu- wartość stawki dobowej plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
► utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem -  2000 PLN
► zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt14 lit. c - 1800 PLN
► demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN
► wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego - 700 PLN
► kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem, Dodatkowym kierowcą – 1000 PLN

 

Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

Najemca może zostać zwolniony z odpowiedzialności przewidzianej przedstawiając Wynajmującemu dowody potwierdzające, iż szkoda była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub w razie, gdy sprawca nie jest znany, notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności.

Najemcy ponosi odpowiedzialność za wynajęty samochód  do pełnej wysokości szkody, gdy powstała ona w wyniku niżej wymienionych okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność:
szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania lub bądź niedbalstwa,


► uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
► prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
► ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
► wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
► niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,
► niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela od Najemcy, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,
► przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności,
► uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
► posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.

 

Wypożyczalnia Samochodów "PHU Michalscy Edyta Lechowicz" przewiduje dodatkowe opłaty za wynajem auta w następujących okolicznościach:


► przekroczenie jednej godziny 20zł. Za każdą następną po upływie 3 godzin liczymy za całą dobę.
► dojazd do klienta od 30zł.
► wypożyczenie samochodu można dokonać w godzinach pracy wypożyczalni poniedziałek -piątek 8.00 – 20.00 oraz sobota 8.00.-.16.00
► dopłata za wydanie lub przyjęcie samochodu w niedzielę - od  50zł.
► dopłata za oddanie brudnego  pojazdu – 50zł.
► podstawienie wynajętego samochodu w godzinach nocnych 22:00-8:00- od 80zł.

 

W przypadku kiedy Wypożyczający chce poruszać się wypożyczonym samochodem poza granicami kraju bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd Wypożyczającego nawet gdy usterka nastąpi z winy auta i ponosi koszty związane z holowaniem z autostrady, sprowadzeniem pojazdu do kraju.


Najemca pokrywa w pełnej wysokości, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o powyższych kosztach i zastrzega sobie prawo do obciążenia nimi Najemcy oraz opłatą administracyjną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) – 20 PLN

Fotelik lub podkładka dla dziecka od 0-18 kg lub 9-36 kg lub 15-36 kg ( za cały najem) – 60 PLN

© Copyright 2018 . Wypożyczalnia samochodów Biłgoraj, wszystkie prawa zastrzeżone. Przygotowanie strony www TD Project